Skip to main content

 

 

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Zgodnie z RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) mamy obowiązek poinformować osoby, których dane przetwarzamy o przysługujących im prawach oraz naszych obowiązkach z tym związanych.

W związku z powyższym informujemy państwa, że :

1. Administratorem państwa danych osobowych jest Express Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-784) przy ul. Romera 10/B4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000461177, NIP: 1231277587, zwany dalej Administratorem. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: 02-784 Warszawa, ul. Romera 10 lok.B4, e-mail: biuro@express-logistic.pl

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w zależności od wykonywanej czynności:
a) realizacji działań wykonywanych na państwa żądanie przed zawarciem umowy/realizacja zlecenia (np. zapytania ofertowe),
b) pozyskiwania i realizowania zleceń spedycyjnych (wykonania umowy/zlecenia),
c) wypełnienia obowiązku prawnego np. wystawienie faktury VAT,
e) w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji po uprzednim przesłaniu CV.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane.
4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych: dane kontaktowe, dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji zlecenia spedycyjnego i wystawienia faktury VAT, dane z dokumentów aplikacyjnych ( np. CV, list motywacyjny).
5. W zakresie, w jakim przetwarzanie państwa danych następuje w celu wykonania zlecenia spedycyjnego, podanie przez państwa danych jest warunkiem realizacji zlecenia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania zlecenia. W przypadku niepodania danych osobowych zlecenie nie będzie zrealizowane. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.
6. Przy przetwarzaniu państwa danych osobowych możemy posłużyć się podmiotami wykonującymi nasze zobowiązania w celu realizacji danego zlecnia. Podmioty te będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach.
7. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, w szczególności: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, urzędom administracji skarbowej, Państwowej Inspekcji Pracy, sądom, organom egzekucyjnym, firmom ubezpieczeniowym, a także podmiotom i firmom informatycznym współpracującym z Administratorem,
8. Odbiorcami państwa danych są również pracownicy i współpracownicy Express Logistic Sp. z o.o. o ile jest to niezbędne w celu realizacji zleceń i zawartych umów.
9. Dane będą przechowywane:
– przez okres realizacji umowy/realizacji zlecenia oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych z zawarciem umowy/realizacją zlecenia,
– przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji.

10. Mają państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. Informujemy iż mają państwo uprawnienia do:
• dostępu do danych,
• sprostowania danych,
• usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
13. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celem przetwarzania.
14. Strona www.express-logistic.pl korzysta z „ciasteczek” – plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony przy użyciu przeglądarki o standardowych ustawieniach oznacza , ze zgadzasz się na ich obsługę.
Pliki „cookies” są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na dysku komputera użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej.

15. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa oraz stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.